Friday, February 22, 2008

FEES SC/HSC

Organiz lexamin isi mem

Tou le-lane, par milye etidian pran par dan lexamin SC ek HSC ki Cambridge organize.

Bann pri lexamin li bien ser ek se preske enn moi lapey pou sertin paran. Aster imazine si zot ena de zanfan, enn dan SC, enn dan HSC !

Pa kapav fer gouvernman osi pey tou. Li normal ki gouvernman pe rod aboli sa zafer pey SC ek HSC-la parski zot ena pou pey bann propryeter bis enn som extraordiner tou-le-moi. Ek bann Morisyen dan eleksyon 2005 ti panse ki Ptr bann mazisyen !

Pou moi meyer solisyon, seki bann morisyen bizin organiz zot prop lexamin SC ek HSC, kouma, pou CPE. Lerla nou kapav donn tou zelev lexamin-la gratis ek si zot repet zot SC ek HSC, li pou kout mari bon-marse konpare ar Cambridge.

Ena dimounn dir ki rezilta SC ek HSC pa pou ena valer si organiz li dan Moris. Lot dir ki pou ena bann froder. Me pou CPE, eski ena froder ? Ki sann-la organiz bann lexamin dan iniversite Moris ? Mo kroir ki nou ena ase personel kalifye pou ki Morisyen aret fye lor bann etranze pou sistem edikasyon.

Nou bizin travay ver enn l'indepandans dan tou so definisyon ek aret zet kas par lafnet.

Matthew Abrahams

pibliye lor lemauricien le 28 Fevriye 2008 ek le 29 Fevriye 2008 lor defimedia

No comments: