Friday, February 15, 2008

LAPENN KAPITAL - Sel Mwayen !

Eski li normal ki enn boug viol enn zanfan ek li gagn enn penitans zis dezan prizon ? Imazine sa ti ariv avek ou prop zanfan, ki ou ti pou resanti kan ou trouv sa ? Ou ti pou dir li enn desizion zist ek imin, bizin donn sans violer la pou sanze, ousoi ou pou kriye ki li enn desizion BABAR ?

Eski li normal ki bann kriminel rant dan prizon meg ek sorti gro ? Larzan piblik pe ofer zot bann bel bel meni ek gran gran konfor.

Eski li normal ki enn foi zot sorti dan prizon, zordi ousoi dime, laplipar dan zot pou re-komet mem krim ousoi pli pir ?

Repons la li NON! Li pa normal ki bann kriminel danzere dan moris pa per pou pas devan ziz parski bann pinisyon-la pa efreyan ditou pou zot. Okontrer, prizon inn vinn koumadir enn lotel kot bann kriminel al repoze avan ki zot frap pli for, enn iniversite pou aprann kouma fer pli gran krim ek enn paradi pou bann perver sexiel.

Bann pinisyon ki soidizan bizin dekouraz dimounn fer krim pe ankouraz tou kalite BARBARI ! Nou pe deza pe viv dan enn lil moris BARBAR, napa vinn dir ki lapenn kapital pou fer lil moris vinn BARBAR kouma enn animater enn radio prive !

Eski enn "Retour à la Barbarie" vedir nepli ena pitie pou bann san pitie, nepli gaspiy larzan piblik pou nouri bann kriminel danzere dan prizon ek nepli donn zot sans al gat bann lezot "ti-prizonye" kinn komet bann ti krim dan prizon ?

Sel mwayen efikas pou konbat BARBARI, bizin re-met Lapenn Kapital dan moris ek fer bann lezot pinisyon vinn boukou pli sever. Get dan bann peyi kot ena Lapenn Kapital ek bann pinisyon bien sever, sirtou dan bann peyi Islamik, zot pou trouve kouma to-kriminalite bien ba. Mem Prezidan Sanatan Darma lor enn radio prive rapel nou ki laloi Manu dir "si enn adilt pa bon bizin ekart li, si ena 100 poison isi, ena 1 gate pa kapav les sa 1 poison gate-la gat tou."

Aret perdi letan ar fer bann san konpran konpran! Si zot pa separ bann poison gate-la, tou poison pou gate ! Detrir zot !

Mo pou al ziska dir ki kan pe dekapit zot (ousoi par lezot mwayen), bizin fer li an piblik, ek pas li lor tele avek plizir redifizion, pou ki zot tou per pou komet bann BARBARI dan nou pei ek ki Moris retourn enn "L'ile Paradis" !

lemauricien refiz pibliye parski zot anti-lapenn kapital
pibliye lor sitweb defimedia le 16 Fevriye 2008

1 comment:

morinn said...

sa v dir ki to pour la peine capital? hmm, mais bne points mentioner la interessant. :)

ena 1 discussion lor la peine capital lor http://thembb.lightbb.com
ti pou interessant pou gagne to lopinion. a plus.