Friday, April 25, 2008

Komedi PTR

Le 25 Avril, kan mo pe pas dan Plenn Vert, pli presizeman kot "Square Khadafi", monn gagn lokazyon zet enn kudey lor bann bandrol ki bann azan bann politisyen inn mete inpe partu partu.

Ena enn ki monn truv byen komik ki mo anvi partaz avek zot. Li pa enn sirpriz parski mank lintelizans lalyans sosyal li pa nuvo. Ala bann mo ki monn lir :

"MMM dan difé
Bizin enn premié minis kouma Navin"

MMM dan difé : kouma dir MMM ki pe diriz pei
Bizin enn premié minis kouma Navin : abe ki sann-la premye minis ?

Enn lot mesaz osi bufon : MMM dan... lanfer

Kitfwa PTR tro suvan inn amenn rol lopozisyon ek aster-la ki zot o-puvwar, zot ankor pe servi taktik lopozisyon.

Matthew Abrahams
abrahamsbook@gmail.com
http://abrahamsbook.blogspot.com

Monday, March 10, 2008

12 Mars : Bann Lame Sal

Dan enn sante, pa kone si ena ankor koumsa, parey kouma enn foi Ramgoolam piti ti dir lor enn interview mbc, si pa ti ena bolom Ramgoolam, Moris so destin ti pou diferan. Kouma dir si pa ti ena so papidou, zame Moris ti pou gagn lindepandans.

Me kitfoi Ramgoolam piti ek sa santer-la dan enn sans ti ena rezon. Mo explik moi : Zot dir ki Moris inn gagn lindepandans pasifikman, san okenn lager koumadir bolom Ramgoolam ti enn dezyem Gandhi, me li totalman fos !

Tou le 12 Mars, bann Sagosyen an-dey parski bolom Ramgoolam ti vann zot pou gagn lindepandans, infam ! Mo prefer ti ena disan ti koule, ti ena bann gran rebelyon kot milye ti trouv lamor pou ki kan ariv 12 Mars, mo santi moi fyer mo bann paran pou zot lalit ek non pa santi moi onte vizavi bann Sagosyen parski nou paran ti ferm lizye lor sa krim-la.

Ki dan bann sante patriotik, ki dan bann emisyon lor radio ek lor televizyon, zot pe fer reklam zot "Chacha" (mo pa parante avek li dan okenn sans) kouma dir li mem ki sel boug kinn sal so lame dan fer Moris gagn so lindepandans infam. Bann lezot la kote ?

Matthew Abrahams
abrahamsbook@gmail.com
http://360.yahoo.com/matt.abrahams

pibliye lor DEFIMEDIA le 12 Mars 2008

Pou Gaëtan Jacquette - Enn ti sante

Koreksyon enn sante

Amize kreol
me fodre pa abize

Ramase kreol
tansyon dime pena nanye

Pa les toi tante kreol
par bann reklam ipermarse

Aret pran kredi kreol
pou aste touseki truve

Kan fini travay kreol
al direk lakaz

Koz avek to madam kreol
ek kontan to zanfan

Arete anba laboutik kreol
ek wikenn jalsa

Sinon riske absan lindi kreol
to pou perdi to zourne

Al legliz kreol
priye ou bondie

Kan sorti dan legliz kreol
mars dan zezi so sime

Viv dan moralite kreol
sinon riske tonbe

Viv pou dime kreol
zordi pa pou retourne

Amize kreol
me fodre pa abize

Ramase kreol
tansyon dime pena nanye

Matthew Abrahams
abrahamsbook@gmail.com
http://360.yahoo.com/matt.abrahams
Moi ki ti panse ki mo lartik le 2 Fevriye inn pas inapersi parski personn pa ti reponn, le 6 Mars Misye Gaëtan Jacquette so repons ti paret lor forum lemauricien dan ki linn "esey" reponn mo bann kestion ki pourtan bien "sinp" pou konpran, me linn rat preske tou! Fann dal! Ti bizin met multiple-choice?

Avek tou mo respe, mo panse si ou ti res trankil kouma plir "partizan tal lame" kouma ou, ou pa ti pou riske ki bann dimounn apel ou inbesil.

Depi A ziska Z dan ou lartik, ou paret koumadir enn militan araze, fanatik dan so lide ki bizin rod kas pou tou bann "krim" ki ti arive dan le-pase. Me sa inn konfirm mo panse ki akoz sa mantalite lamem ki ena enn ta pe viv lavi bakanal.

Ou demande si mo dan Moris? Matlo, mo bien kone kouma enn bon parti dan kominote noir viv, ek mo bien plase pou dir ou ki laplipar pe merit lavi ki zot ena dapre zot fason viv. Ena enn ta ki tous plis kas ki bann ki travay dan biro, me par zour zot bizin omoin zot de boutey labyer mem si zot piti ek zot fam pena manze. Ounn deza pas dan bann site, bann flat NHDC? Zame monn trouv otan lantenn parobol! Mo mem mo pena dan mo lakaz! Ek zame monn tann son ki zot laparey zoue. Koumadir ou dan enn konser ousoi dan mamout! Samdi ek dimans jalsa, lindi kordonye (bizin met li lindi mason).

Bann dimounn kouma ou, ki pe rod reparasyon ek fer lezot rod reparasyon kinn vinn bann vre kriminel parski bann dimounn kouma ou, olye zot montre sa bann viktim-par-zot-prop-fot-la kouma viv, zot met poizon dan zot lespri ek kre plis fatalite.

Get bann ki pe sant "amize creole kan mem dime pena nanye" kouma pe viv ek get bann noir ki konn ramas kas, viv enn bon lavi dan moralite, pa boir zot kas ek pa viv pou met nisa kouma zot finn arive dan nou sosyete. Mo konn bann noir ki zot paran ti mari mizer me zordi zot mari dan bien parski zot finn konn amenn zot lavi. Medit lor la...

Eski ou rapel ou bann klas dan lekol, angle ousoi franse, kot "Miss" ousoi "Monsieur" ti pe montre kouma reponn bann konpreansyon ek ekrir konpozisyon? Mo kroir ou bizin fer anplway enn de prof dan ou "Conseil National Créole" pou montre zot reponn bann kestion kouma bizin. Mo gagn traka kan dimounn rann zot ridikil Misye Gaëtan Jacquette. Medit lor la...

Mo aret lamem kamarad, dan lespoir ki prosin foi mo lir ou lartik lor zournal, mo trouv ou intelizan.

Avek tou mo respe.

Matthew Abrahams
abrahamsbook@gmail.com
http://360.yahoo.com/matt.abrahams

Friday, February 22, 2008

FEES SC/HSC

Organiz lexamin isi mem

Tou le-lane, par milye etidian pran par dan lexamin SC ek HSC ki Cambridge organize.

Bann pri lexamin li bien ser ek se preske enn moi lapey pou sertin paran. Aster imazine si zot ena de zanfan, enn dan SC, enn dan HSC !

Pa kapav fer gouvernman osi pey tou. Li normal ki gouvernman pe rod aboli sa zafer pey SC ek HSC-la parski zot ena pou pey bann propryeter bis enn som extraordiner tou-le-moi. Ek bann Morisyen dan eleksyon 2005 ti panse ki Ptr bann mazisyen !

Pou moi meyer solisyon, seki bann morisyen bizin organiz zot prop lexamin SC ek HSC, kouma, pou CPE. Lerla nou kapav donn tou zelev lexamin-la gratis ek si zot repet zot SC ek HSC, li pou kout mari bon-marse konpare ar Cambridge.

Ena dimounn dir ki rezilta SC ek HSC pa pou ena valer si organiz li dan Moris. Lot dir ki pou ena bann froder. Me pou CPE, eski ena froder ? Ki sann-la organiz bann lexamin dan iniversite Moris ? Mo kroir ki nou ena ase personel kalifye pou ki Morisyen aret fye lor bann etranze pou sistem edikasyon.

Nou bizin travay ver enn l'indepandans dan tou so definisyon ek aret zet kas par lafnet.

Matthew Abrahams

pibliye lor lemauricien le 28 Fevriye 2008 ek le 29 Fevriye 2008 lor defimedia

Gouvernman bizin aret fer de-lizye

Kifer gouvernman bizin ed bann ti-planter ek elver zanimo kan zot dan bez ?

Siklonn ek lezot problem form parti dan bann risk ek bann ti-planter ek elver zanimo zot deza okouran.

Si zot pa kontan ek trouv zot "biznes" tro riskan, abe zot bizin al fer lezot zafer.

Li pa normal ki bann dimounn ki dan lezot biznes ek bann fonksyoner ki pe pey gro gro tax, avek zot larzan pe al dedomaz bann ti-planter ek elver zanimo kan ariv zot problem.

Me eski gouvernman vinn ed bann antreprener kinn fer fayit ousoi bann fonksyoner kinn perdi zot travay parey kouma zot al ed bann ti-planter ek elver zanimo ?

Sa bann agrikilter-la, laplipar bat bann fonksyoner enn may ek bien pli frike ki enn ta antreprener.

Souvan bann ki dan karo tous plis kas ki bann ki dan biro. Ek bann lavantaz ki zot zwir depi gouvernman li koumadir lakaz mama!

Aret fer de-lizye; Get zot tou parey! Nou tou Morisyen.

Matthew Abrahams
matt.abrahams@yahoo.com
http://360.yahoo.com/matt.abrahams

pibliye lor sitweb defimedia le 22 Fevriye 2008

Friday, February 15, 2008

LAPENN KAPITAL - Sel Mwayen !

Eski li normal ki enn boug viol enn zanfan ek li gagn enn penitans zis dezan prizon ? Imazine sa ti ariv avek ou prop zanfan, ki ou ti pou resanti kan ou trouv sa ? Ou ti pou dir li enn desizion zist ek imin, bizin donn sans violer la pou sanze, ousoi ou pou kriye ki li enn desizion BABAR ?

Eski li normal ki bann kriminel rant dan prizon meg ek sorti gro ? Larzan piblik pe ofer zot bann bel bel meni ek gran gran konfor.

Eski li normal ki enn foi zot sorti dan prizon, zordi ousoi dime, laplipar dan zot pou re-komet mem krim ousoi pli pir ?

Repons la li NON! Li pa normal ki bann kriminel danzere dan moris pa per pou pas devan ziz parski bann pinisyon-la pa efreyan ditou pou zot. Okontrer, prizon inn vinn koumadir enn lotel kot bann kriminel al repoze avan ki zot frap pli for, enn iniversite pou aprann kouma fer pli gran krim ek enn paradi pou bann perver sexiel.

Bann pinisyon ki soidizan bizin dekouraz dimounn fer krim pe ankouraz tou kalite BARBARI ! Nou pe deza pe viv dan enn lil moris BARBAR, napa vinn dir ki lapenn kapital pou fer lil moris vinn BARBAR kouma enn animater enn radio prive !

Eski enn "Retour à la Barbarie" vedir nepli ena pitie pou bann san pitie, nepli gaspiy larzan piblik pou nouri bann kriminel danzere dan prizon ek nepli donn zot sans al gat bann lezot "ti-prizonye" kinn komet bann ti krim dan prizon ?

Sel mwayen efikas pou konbat BARBARI, bizin re-met Lapenn Kapital dan moris ek fer bann lezot pinisyon vinn boukou pli sever. Get dan bann peyi kot ena Lapenn Kapital ek bann pinisyon bien sever, sirtou dan bann peyi Islamik, zot pou trouve kouma to-kriminalite bien ba. Mem Prezidan Sanatan Darma lor enn radio prive rapel nou ki laloi Manu dir "si enn adilt pa bon bizin ekart li, si ena 100 poison isi, ena 1 gate pa kapav les sa 1 poison gate-la gat tou."

Aret perdi letan ar fer bann san konpran konpran! Si zot pa separ bann poison gate-la, tou poison pou gate ! Detrir zot !

Mo pou al ziska dir ki kan pe dekapit zot (ousoi par lezot mwayen), bizin fer li an piblik, ek pas li lor tele avek plizir redifizion, pou ki zot tou per pou komet bann BARBARI dan nou pei ek ki Moris retourn enn "L'ile Paradis" !

lemauricien refiz pibliye parski zot anti-lapenn kapital
pibliye lor sitweb defimedia le 16 Fevriye 2008

Tuesday, February 5, 2008

LAVI DAN MORIS

Bizin sanzman !

Eleksion 2005 :

Misye Paul Berenger ek so parti, dan zot kanpagn elektoral 2005, ti pe rod fer lil moris vinn enn duty free island. Lor enn ta lartik tax ti fini koumans bese, ek ena lartik tax ti fini reye. Bann konsomater ti fini koumans zouir enn meyer pouvoir d'achat. Enn duty free island ti pou atir plis touris, seki vedir plis deviz etranzer, plis travay, plis devlopman, ek lepep so nivo lavi ti pou progrese.

Fas ek enn tel proze, Ramgoolam inkonpetan version 2, ek so parti vinn de lavan avek enn formil mazik : " Bis Gratis ! " ek so slogan piblisiter " Bizin Sanzman ! ", san okenn proze ki pou fer moris progrese.

Rezilta :

Mazorite Morisyen ti prefer " Bis Gratis ! " ki " Duty Free Island ". Komye dimounn ki byen edike ti les zot anporte par sa formil mazik-la ? Zot ki sipoze ti bizin pli konpran ki sa proze-la vedir fon piblik al dan pos propriyeter bis. Kouma pou ogmant fon piblik ? Ogmant tax !

Si gouvernman ti servi sa bann milyon roupi ki zot pe zete sak moi, pou fer bann devlopman ek investisman dan peyi, komye progre nou peyi ti pou fer ! Moris li sel peyi dan lemond ki inport petrol ek ofer bis gratis. Non li pa enn fyerte, li enn foli, enn kouyonad, enn laont !

Me li pa ti sel rezon. Nou tou kone ki eleksyon 2005 ti enn eleksyon kominal parski ena boukou pa anvi ki enn blan vinn Premye minis. Zot dir " blan pou pran peyi ". Bann ingra ! Zot bliye vit. Bérenger seki linn fer pou Moris, pena personn avek ki nou kapav konpar li.

Ek " Bizin Sanzman ! " inn kouyonn enn lafoul eksite, enn lafoul ki pena laam.

Konsekans :

Tant rasyon pe trangle bann konsomater sak lafin-di-moi. Lavi pe vinn deplizanpli dir. Enn dimounn travay pa ase. Madam misye travay full time pa ase. Enn sel travay pa ase ! Pe bizin trime, kouma bann travayer angaze, ek manz kou kouma bann esklav !

Kan pran rasyon, zot tou pe aste prodwi lor promosyon. Ena zafer pa pe kapav aste. Anplas zot nivo lavi ogmante, zot pe santi zot pe retourn dan lepok margoz. Zot pou dir moi, li enn problem internasyonal ?

Si Paul Bérenger ek so parti ti eli, tax lor bann prodwi ti pou diminye ek anleve ek sa problem soi dizan internasyonal la pa ti pou met Morisyen dan pins.

Alor ki peyi pe soufer, bann minis pe aste nouvo banyol par milyon ar larzan fon piblik. BMW, Mercedes… ! Kouma dir bann diktater dan sertin pei…

Solisyon :

Enn leson ki tou Morisyen inn aprann, esperon ! Si prosin eleksyon zot refer mem erer, alor Morisyen, zot enn lepep ki pa konn vote.

Komye soufrans ankor zot kapav sibir ? Zis lamoitye zot manda ki Ramgoolam inkonpetan version 2 ek so parti pinez (ki pe sous nou disan) inn fer, res ankor 2 an edmi ! Koumadir dizan inn pase ! Zot pann fatige sibir bann imilyasion ek tirani ?

Eski zot disan pa ase bwi pou desann lor koltar avek enn slogan : Lepep Bizin Eleksion, ousoi rann bann pinez-la parey, Bizin sanzman ! ?

Matthew Abrahams
matt.abrahams@yahoo.com
pibliye lor lemauricien 11 Fevriye 2008

Tuesday, January 29, 2008

LALOI EK LORD

Pourtan lapolis ti touni… anfin, preske !

Zot ti ena zis enn semiz ek pantalon ble ek enn sapo.

Me sa iniform-la pa ti sifi pou bann voiyou per ?

Li pa tro korek blam bann lapolis parski laplipar pa ti ni matrak, ni gaz lakrimozenn ek seki ena revolver, zot pa ti ena droi servi li san permisyon lao (koriz moi si mo dan erer).

De lapolis lor sime ki pena zarm, kouma zot pou kapav fer fas 8 voyou ki bien arme ?

Li normal ki bann pov polisye-la ti pe gagn per.

Pa fini !

Ena stasion lapolis pa ti ena ase polisye ek moyin transpor. Kan telefonn zot, souvan zot pe fer bann tiek parsi parla. Sirtou dan asoir…

Byen rar nou trouv lapolis lor laplaz ek dan bann kartie touristik, mem apre plizir atak lor nou bann tourist. Eski ena mank fors polisyer dan Moris ?

Olye ki bann fors spesial pe kas poz ziska ki enn siklonn pase pou zot al ramas bann brans, koup bann pye, etc., ti bizin met zot inpe partou lor sime ek lor laplaz.

Mo anvi kroir ki pena enn plas dan Moris ki lapolis pa kapav ale, me mo pa resi.

Matthew Abrahams
abrahamsbook@gmail.com
pibliye lor lemauricien marji 5 fevriye 2008

PREMYE FEVRIYE - Detrwa kestyon sinp

Li totalman absird ki bann eritye esklavazis bizin pey reparasyon anver bann imin lib ki zame ti esklav dan zot lavi !

Seki bann esklavazis ti fer ti totalman legal dan zot lepok ek zot desandan pena okenn rezon pou santi zot koupab, akoz zordi esklavaz li enn krim.

Mo soutenir ki bann desandan esklavazis, ousoi "bann Blan", kouma Elie Michel appel zot, bizin pa pey enn sou.

Kestyon :

a) Kifer enn retour dan peyi bann anset pa figir dan zot plan konpansasyon ?

b) Avek zot mantalite ek zot lozik, eski zot pa konsider zot fotif ki zot paran pa ti fer nanye pou anpes bolom Ramgoolam komet krim kont bann Sagosyen ? Eski zot, bann nouvo zenerasyon, zot santi zot koupab ek bizin demann bann Sagosyen exkiz pou ki zot pann fer nanyen ? Ousoi nou bizin al demann reparasyon ar bann Olande parski zot inn touy tou dodo dan Moris ? Zot inn exterminn enn ras ki ti inik dan lemond.

c) Touzour dan zot lozik, ki sann-la bizin pey reparasion : bann seki ti aste esklav ousoi bann seki ti vann esklav ?

d) Eski zot konsyan ki bann noir mem ti pe al lasas bann noir avek zot file ek vann zot avek bann blan ?

e) Eski zot konsyan ki William Wilberforce ti milit pou labolisyon esklavaz lor kondisyon ki bann noir vinn kretien ?

f) Eski zot panse ki bann desandan labourer bizin demann reparasyon pou zot anset kinn travay long lerd'tan dan bann karo kann pou bann blan ek gagn enn lapey mizerab ?

g) Eski zot pir lennmi li pa zot prop mantalite : negliz ledikasyon ; tal lame ?

Pou moi enn vre Morisyen li enn dimounn ki pa kominalis, ki pa dir nou kominote 30% dan popilasion Moris alor nou bizin ena enn premye minis kouma nou…

Matthew Abrahams
abrahamsbook@gmail.com
pibliye lor lemauricien samji 2 fevriye