Friday, February 22, 2008

FEES SC/HSC

Organiz lexamin isi mem

Tou le-lane, par milye etidian pran par dan lexamin SC ek HSC ki Cambridge organize.

Bann pri lexamin li bien ser ek se preske enn moi lapey pou sertin paran. Aster imazine si zot ena de zanfan, enn dan SC, enn dan HSC !

Pa kapav fer gouvernman osi pey tou. Li normal ki gouvernman pe rod aboli sa zafer pey SC ek HSC-la parski zot ena pou pey bann propryeter bis enn som extraordiner tou-le-moi. Ek bann Morisyen dan eleksyon 2005 ti panse ki Ptr bann mazisyen !

Pou moi meyer solisyon, seki bann morisyen bizin organiz zot prop lexamin SC ek HSC, kouma, pou CPE. Lerla nou kapav donn tou zelev lexamin-la gratis ek si zot repet zot SC ek HSC, li pou kout mari bon-marse konpare ar Cambridge.

Ena dimounn dir ki rezilta SC ek HSC pa pou ena valer si organiz li dan Moris. Lot dir ki pou ena bann froder. Me pou CPE, eski ena froder ? Ki sann-la organiz bann lexamin dan iniversite Moris ? Mo kroir ki nou ena ase personel kalifye pou ki Morisyen aret fye lor bann etranze pou sistem edikasyon.

Nou bizin travay ver enn l'indepandans dan tou so definisyon ek aret zet kas par lafnet.

Matthew Abrahams

pibliye lor lemauricien le 28 Fevriye 2008 ek le 29 Fevriye 2008 lor defimedia

Gouvernman bizin aret fer de-lizye

Kifer gouvernman bizin ed bann ti-planter ek elver zanimo kan zot dan bez ?

Siklonn ek lezot problem form parti dan bann risk ek bann ti-planter ek elver zanimo zot deza okouran.

Si zot pa kontan ek trouv zot "biznes" tro riskan, abe zot bizin al fer lezot zafer.

Li pa normal ki bann dimounn ki dan lezot biznes ek bann fonksyoner ki pe pey gro gro tax, avek zot larzan pe al dedomaz bann ti-planter ek elver zanimo kan ariv zot problem.

Me eski gouvernman vinn ed bann antreprener kinn fer fayit ousoi bann fonksyoner kinn perdi zot travay parey kouma zot al ed bann ti-planter ek elver zanimo ?

Sa bann agrikilter-la, laplipar bat bann fonksyoner enn may ek bien pli frike ki enn ta antreprener.

Souvan bann ki dan karo tous plis kas ki bann ki dan biro. Ek bann lavantaz ki zot zwir depi gouvernman li koumadir lakaz mama!

Aret fer de-lizye; Get zot tou parey! Nou tou Morisyen.

Matthew Abrahams
matt.abrahams@yahoo.com
http://360.yahoo.com/matt.abrahams

pibliye lor sitweb defimedia le 22 Fevriye 2008

Friday, February 15, 2008

LAPENN KAPITAL - Sel Mwayen !

Eski li normal ki enn boug viol enn zanfan ek li gagn enn penitans zis dezan prizon ? Imazine sa ti ariv avek ou prop zanfan, ki ou ti pou resanti kan ou trouv sa ? Ou ti pou dir li enn desizion zist ek imin, bizin donn sans violer la pou sanze, ousoi ou pou kriye ki li enn desizion BABAR ?

Eski li normal ki bann kriminel rant dan prizon meg ek sorti gro ? Larzan piblik pe ofer zot bann bel bel meni ek gran gran konfor.

Eski li normal ki enn foi zot sorti dan prizon, zordi ousoi dime, laplipar dan zot pou re-komet mem krim ousoi pli pir ?

Repons la li NON! Li pa normal ki bann kriminel danzere dan moris pa per pou pas devan ziz parski bann pinisyon-la pa efreyan ditou pou zot. Okontrer, prizon inn vinn koumadir enn lotel kot bann kriminel al repoze avan ki zot frap pli for, enn iniversite pou aprann kouma fer pli gran krim ek enn paradi pou bann perver sexiel.

Bann pinisyon ki soidizan bizin dekouraz dimounn fer krim pe ankouraz tou kalite BARBARI ! Nou pe deza pe viv dan enn lil moris BARBAR, napa vinn dir ki lapenn kapital pou fer lil moris vinn BARBAR kouma enn animater enn radio prive !

Eski enn "Retour à la Barbarie" vedir nepli ena pitie pou bann san pitie, nepli gaspiy larzan piblik pou nouri bann kriminel danzere dan prizon ek nepli donn zot sans al gat bann lezot "ti-prizonye" kinn komet bann ti krim dan prizon ?

Sel mwayen efikas pou konbat BARBARI, bizin re-met Lapenn Kapital dan moris ek fer bann lezot pinisyon vinn boukou pli sever. Get dan bann peyi kot ena Lapenn Kapital ek bann pinisyon bien sever, sirtou dan bann peyi Islamik, zot pou trouve kouma to-kriminalite bien ba. Mem Prezidan Sanatan Darma lor enn radio prive rapel nou ki laloi Manu dir "si enn adilt pa bon bizin ekart li, si ena 100 poison isi, ena 1 gate pa kapav les sa 1 poison gate-la gat tou."

Aret perdi letan ar fer bann san konpran konpran! Si zot pa separ bann poison gate-la, tou poison pou gate ! Detrir zot !

Mo pou al ziska dir ki kan pe dekapit zot (ousoi par lezot mwayen), bizin fer li an piblik, ek pas li lor tele avek plizir redifizion, pou ki zot tou per pou komet bann BARBARI dan nou pei ek ki Moris retourn enn "L'ile Paradis" !

lemauricien refiz pibliye parski zot anti-lapenn kapital
pibliye lor sitweb defimedia le 16 Fevriye 2008

Tuesday, February 5, 2008

LAVI DAN MORIS

Bizin sanzman !

Eleksion 2005 :

Misye Paul Berenger ek so parti, dan zot kanpagn elektoral 2005, ti pe rod fer lil moris vinn enn duty free island. Lor enn ta lartik tax ti fini koumans bese, ek ena lartik tax ti fini reye. Bann konsomater ti fini koumans zouir enn meyer pouvoir d'achat. Enn duty free island ti pou atir plis touris, seki vedir plis deviz etranzer, plis travay, plis devlopman, ek lepep so nivo lavi ti pou progrese.

Fas ek enn tel proze, Ramgoolam inkonpetan version 2, ek so parti vinn de lavan avek enn formil mazik : " Bis Gratis ! " ek so slogan piblisiter " Bizin Sanzman ! ", san okenn proze ki pou fer moris progrese.

Rezilta :

Mazorite Morisyen ti prefer " Bis Gratis ! " ki " Duty Free Island ". Komye dimounn ki byen edike ti les zot anporte par sa formil mazik-la ? Zot ki sipoze ti bizin pli konpran ki sa proze-la vedir fon piblik al dan pos propriyeter bis. Kouma pou ogmant fon piblik ? Ogmant tax !

Si gouvernman ti servi sa bann milyon roupi ki zot pe zete sak moi, pou fer bann devlopman ek investisman dan peyi, komye progre nou peyi ti pou fer ! Moris li sel peyi dan lemond ki inport petrol ek ofer bis gratis. Non li pa enn fyerte, li enn foli, enn kouyonad, enn laont !

Me li pa ti sel rezon. Nou tou kone ki eleksyon 2005 ti enn eleksyon kominal parski ena boukou pa anvi ki enn blan vinn Premye minis. Zot dir " blan pou pran peyi ". Bann ingra ! Zot bliye vit. Bérenger seki linn fer pou Moris, pena personn avek ki nou kapav konpar li.

Ek " Bizin Sanzman ! " inn kouyonn enn lafoul eksite, enn lafoul ki pena laam.

Konsekans :

Tant rasyon pe trangle bann konsomater sak lafin-di-moi. Lavi pe vinn deplizanpli dir. Enn dimounn travay pa ase. Madam misye travay full time pa ase. Enn sel travay pa ase ! Pe bizin trime, kouma bann travayer angaze, ek manz kou kouma bann esklav !

Kan pran rasyon, zot tou pe aste prodwi lor promosyon. Ena zafer pa pe kapav aste. Anplas zot nivo lavi ogmante, zot pe santi zot pe retourn dan lepok margoz. Zot pou dir moi, li enn problem internasyonal ?

Si Paul Bérenger ek so parti ti eli, tax lor bann prodwi ti pou diminye ek anleve ek sa problem soi dizan internasyonal la pa ti pou met Morisyen dan pins.

Alor ki peyi pe soufer, bann minis pe aste nouvo banyol par milyon ar larzan fon piblik. BMW, Mercedes… ! Kouma dir bann diktater dan sertin pei…

Solisyon :

Enn leson ki tou Morisyen inn aprann, esperon ! Si prosin eleksyon zot refer mem erer, alor Morisyen, zot enn lepep ki pa konn vote.

Komye soufrans ankor zot kapav sibir ? Zis lamoitye zot manda ki Ramgoolam inkonpetan version 2 ek so parti pinez (ki pe sous nou disan) inn fer, res ankor 2 an edmi ! Koumadir dizan inn pase ! Zot pann fatige sibir bann imilyasion ek tirani ?

Eski zot disan pa ase bwi pou desann lor koltar avek enn slogan : Lepep Bizin Eleksion, ousoi rann bann pinez-la parey, Bizin sanzman ! ?

Matthew Abrahams
matt.abrahams@yahoo.com
pibliye lor lemauricien 11 Fevriye 2008