Monday, March 10, 2008

12 Mars : Bann Lame Sal

Dan enn sante, pa kone si ena ankor koumsa, parey kouma enn foi Ramgoolam piti ti dir lor enn interview mbc, si pa ti ena bolom Ramgoolam, Moris so destin ti pou diferan. Kouma dir si pa ti ena so papidou, zame Moris ti pou gagn lindepandans.

Me kitfoi Ramgoolam piti ek sa santer-la dan enn sans ti ena rezon. Mo explik moi : Zot dir ki Moris inn gagn lindepandans pasifikman, san okenn lager koumadir bolom Ramgoolam ti enn dezyem Gandhi, me li totalman fos !

Tou le 12 Mars, bann Sagosyen an-dey parski bolom Ramgoolam ti vann zot pou gagn lindepandans, infam ! Mo prefer ti ena disan ti koule, ti ena bann gran rebelyon kot milye ti trouv lamor pou ki kan ariv 12 Mars, mo santi moi fyer mo bann paran pou zot lalit ek non pa santi moi onte vizavi bann Sagosyen parski nou paran ti ferm lizye lor sa krim-la.

Ki dan bann sante patriotik, ki dan bann emisyon lor radio ek lor televizyon, zot pe fer reklam zot "Chacha" (mo pa parante avek li dan okenn sans) kouma dir li mem ki sel boug kinn sal so lame dan fer Moris gagn so lindepandans infam. Bann lezot la kote ?

Matthew Abrahams
abrahamsbook@gmail.com
http://360.yahoo.com/matt.abrahams

pibliye lor DEFIMEDIA le 12 Mars 2008

Pou Gaëtan Jacquette - Enn ti sante

Koreksyon enn sante

Amize kreol
me fodre pa abize

Ramase kreol
tansyon dime pena nanye

Pa les toi tante kreol
par bann reklam ipermarse

Aret pran kredi kreol
pou aste touseki truve

Kan fini travay kreol
al direk lakaz

Koz avek to madam kreol
ek kontan to zanfan

Arete anba laboutik kreol
ek wikenn jalsa

Sinon riske absan lindi kreol
to pou perdi to zourne

Al legliz kreol
priye ou bondie

Kan sorti dan legliz kreol
mars dan zezi so sime

Viv dan moralite kreol
sinon riske tonbe

Viv pou dime kreol
zordi pa pou retourne

Amize kreol
me fodre pa abize

Ramase kreol
tansyon dime pena nanye

Matthew Abrahams
abrahamsbook@gmail.com
http://360.yahoo.com/matt.abrahams
Moi ki ti panse ki mo lartik le 2 Fevriye inn pas inapersi parski personn pa ti reponn, le 6 Mars Misye Gaëtan Jacquette so repons ti paret lor forum lemauricien dan ki linn "esey" reponn mo bann kestion ki pourtan bien "sinp" pou konpran, me linn rat preske tou! Fann dal! Ti bizin met multiple-choice?

Avek tou mo respe, mo panse si ou ti res trankil kouma plir "partizan tal lame" kouma ou, ou pa ti pou riske ki bann dimounn apel ou inbesil.

Depi A ziska Z dan ou lartik, ou paret koumadir enn militan araze, fanatik dan so lide ki bizin rod kas pou tou bann "krim" ki ti arive dan le-pase. Me sa inn konfirm mo panse ki akoz sa mantalite lamem ki ena enn ta pe viv lavi bakanal.

Ou demande si mo dan Moris? Matlo, mo bien kone kouma enn bon parti dan kominote noir viv, ek mo bien plase pou dir ou ki laplipar pe merit lavi ki zot ena dapre zot fason viv. Ena enn ta ki tous plis kas ki bann ki travay dan biro, me par zour zot bizin omoin zot de boutey labyer mem si zot piti ek zot fam pena manze. Ounn deza pas dan bann site, bann flat NHDC? Zame monn trouv otan lantenn parobol! Mo mem mo pena dan mo lakaz! Ek zame monn tann son ki zot laparey zoue. Koumadir ou dan enn konser ousoi dan mamout! Samdi ek dimans jalsa, lindi kordonye (bizin met li lindi mason).

Bann dimounn kouma ou, ki pe rod reparasyon ek fer lezot rod reparasyon kinn vinn bann vre kriminel parski bann dimounn kouma ou, olye zot montre sa bann viktim-par-zot-prop-fot-la kouma viv, zot met poizon dan zot lespri ek kre plis fatalite.

Get bann ki pe sant "amize creole kan mem dime pena nanye" kouma pe viv ek get bann noir ki konn ramas kas, viv enn bon lavi dan moralite, pa boir zot kas ek pa viv pou met nisa kouma zot finn arive dan nou sosyete. Mo konn bann noir ki zot paran ti mari mizer me zordi zot mari dan bien parski zot finn konn amenn zot lavi. Medit lor la...

Eski ou rapel ou bann klas dan lekol, angle ousoi franse, kot "Miss" ousoi "Monsieur" ti pe montre kouma reponn bann konpreansyon ek ekrir konpozisyon? Mo kroir ou bizin fer anplway enn de prof dan ou "Conseil National Créole" pou montre zot reponn bann kestion kouma bizin. Mo gagn traka kan dimounn rann zot ridikil Misye Gaëtan Jacquette. Medit lor la...

Mo aret lamem kamarad, dan lespoir ki prosin foi mo lir ou lartik lor zournal, mo trouv ou intelizan.

Avek tou mo respe.

Matthew Abrahams
abrahamsbook@gmail.com
http://360.yahoo.com/matt.abrahams