Monday, March 10, 2008

Moi ki ti panse ki mo lartik le 2 Fevriye inn pas inapersi parski personn pa ti reponn, le 6 Mars Misye Gaëtan Jacquette so repons ti paret lor forum lemauricien dan ki linn "esey" reponn mo bann kestion ki pourtan bien "sinp" pou konpran, me linn rat preske tou! Fann dal! Ti bizin met multiple-choice?

Avek tou mo respe, mo panse si ou ti res trankil kouma plir "partizan tal lame" kouma ou, ou pa ti pou riske ki bann dimounn apel ou inbesil.

Depi A ziska Z dan ou lartik, ou paret koumadir enn militan araze, fanatik dan so lide ki bizin rod kas pou tou bann "krim" ki ti arive dan le-pase. Me sa inn konfirm mo panse ki akoz sa mantalite lamem ki ena enn ta pe viv lavi bakanal.

Ou demande si mo dan Moris? Matlo, mo bien kone kouma enn bon parti dan kominote noir viv, ek mo bien plase pou dir ou ki laplipar pe merit lavi ki zot ena dapre zot fason viv. Ena enn ta ki tous plis kas ki bann ki travay dan biro, me par zour zot bizin omoin zot de boutey labyer mem si zot piti ek zot fam pena manze. Ounn deza pas dan bann site, bann flat NHDC? Zame monn trouv otan lantenn parobol! Mo mem mo pena dan mo lakaz! Ek zame monn tann son ki zot laparey zoue. Koumadir ou dan enn konser ousoi dan mamout! Samdi ek dimans jalsa, lindi kordonye (bizin met li lindi mason).

Bann dimounn kouma ou, ki pe rod reparasyon ek fer lezot rod reparasyon kinn vinn bann vre kriminel parski bann dimounn kouma ou, olye zot montre sa bann viktim-par-zot-prop-fot-la kouma viv, zot met poizon dan zot lespri ek kre plis fatalite.

Get bann ki pe sant "amize creole kan mem dime pena nanye" kouma pe viv ek get bann noir ki konn ramas kas, viv enn bon lavi dan moralite, pa boir zot kas ek pa viv pou met nisa kouma zot finn arive dan nou sosyete. Mo konn bann noir ki zot paran ti mari mizer me zordi zot mari dan bien parski zot finn konn amenn zot lavi. Medit lor la...

Eski ou rapel ou bann klas dan lekol, angle ousoi franse, kot "Miss" ousoi "Monsieur" ti pe montre kouma reponn bann konpreansyon ek ekrir konpozisyon? Mo kroir ou bizin fer anplway enn de prof dan ou "Conseil National Créole" pou montre zot reponn bann kestion kouma bizin. Mo gagn traka kan dimounn rann zot ridikil Misye Gaëtan Jacquette. Medit lor la...

Mo aret lamem kamarad, dan lespoir ki prosin foi mo lir ou lartik lor zournal, mo trouv ou intelizan.

Avek tou mo respe.

Matthew Abrahams
abrahamsbook@gmail.com
http://360.yahoo.com/matt.abrahams

No comments: