Friday, February 22, 2008

Gouvernman bizin aret fer de-lizye

Kifer gouvernman bizin ed bann ti-planter ek elver zanimo kan zot dan bez ?

Siklonn ek lezot problem form parti dan bann risk ek bann ti-planter ek elver zanimo zot deza okouran.

Si zot pa kontan ek trouv zot "biznes" tro riskan, abe zot bizin al fer lezot zafer.

Li pa normal ki bann dimounn ki dan lezot biznes ek bann fonksyoner ki pe pey gro gro tax, avek zot larzan pe al dedomaz bann ti-planter ek elver zanimo kan ariv zot problem.

Me eski gouvernman vinn ed bann antreprener kinn fer fayit ousoi bann fonksyoner kinn perdi zot travay parey kouma zot al ed bann ti-planter ek elver zanimo ?

Sa bann agrikilter-la, laplipar bat bann fonksyoner enn may ek bien pli frike ki enn ta antreprener.

Souvan bann ki dan karo tous plis kas ki bann ki dan biro. Ek bann lavantaz ki zot zwir depi gouvernman li koumadir lakaz mama!

Aret fer de-lizye; Get zot tou parey! Nou tou Morisyen.

Matthew Abrahams
matt.abrahams@yahoo.com
http://360.yahoo.com/matt.abrahams

pibliye lor sitweb defimedia le 22 Fevriye 2008

No comments: