Tuesday, February 5, 2008

LAVI DAN MORIS

Bizin sanzman !

Eleksion 2005 :

Misye Paul Berenger ek so parti, dan zot kanpagn elektoral 2005, ti pe rod fer lil moris vinn enn duty free island. Lor enn ta lartik tax ti fini koumans bese, ek ena lartik tax ti fini reye. Bann konsomater ti fini koumans zouir enn meyer pouvoir d'achat. Enn duty free island ti pou atir plis touris, seki vedir plis deviz etranzer, plis travay, plis devlopman, ek lepep so nivo lavi ti pou progrese.

Fas ek enn tel proze, Ramgoolam inkonpetan version 2, ek so parti vinn de lavan avek enn formil mazik : " Bis Gratis ! " ek so slogan piblisiter " Bizin Sanzman ! ", san okenn proze ki pou fer moris progrese.

Rezilta :

Mazorite Morisyen ti prefer " Bis Gratis ! " ki " Duty Free Island ". Komye dimounn ki byen edike ti les zot anporte par sa formil mazik-la ? Zot ki sipoze ti bizin pli konpran ki sa proze-la vedir fon piblik al dan pos propriyeter bis. Kouma pou ogmant fon piblik ? Ogmant tax !

Si gouvernman ti servi sa bann milyon roupi ki zot pe zete sak moi, pou fer bann devlopman ek investisman dan peyi, komye progre nou peyi ti pou fer ! Moris li sel peyi dan lemond ki inport petrol ek ofer bis gratis. Non li pa enn fyerte, li enn foli, enn kouyonad, enn laont !

Me li pa ti sel rezon. Nou tou kone ki eleksyon 2005 ti enn eleksyon kominal parski ena boukou pa anvi ki enn blan vinn Premye minis. Zot dir " blan pou pran peyi ". Bann ingra ! Zot bliye vit. Bérenger seki linn fer pou Moris, pena personn avek ki nou kapav konpar li.

Ek " Bizin Sanzman ! " inn kouyonn enn lafoul eksite, enn lafoul ki pena laam.

Konsekans :

Tant rasyon pe trangle bann konsomater sak lafin-di-moi. Lavi pe vinn deplizanpli dir. Enn dimounn travay pa ase. Madam misye travay full time pa ase. Enn sel travay pa ase ! Pe bizin trime, kouma bann travayer angaze, ek manz kou kouma bann esklav !

Kan pran rasyon, zot tou pe aste prodwi lor promosyon. Ena zafer pa pe kapav aste. Anplas zot nivo lavi ogmante, zot pe santi zot pe retourn dan lepok margoz. Zot pou dir moi, li enn problem internasyonal ?

Si Paul Bérenger ek so parti ti eli, tax lor bann prodwi ti pou diminye ek anleve ek sa problem soi dizan internasyonal la pa ti pou met Morisyen dan pins.

Alor ki peyi pe soufer, bann minis pe aste nouvo banyol par milyon ar larzan fon piblik. BMW, Mercedes… ! Kouma dir bann diktater dan sertin pei…

Solisyon :

Enn leson ki tou Morisyen inn aprann, esperon ! Si prosin eleksyon zot refer mem erer, alor Morisyen, zot enn lepep ki pa konn vote.

Komye soufrans ankor zot kapav sibir ? Zis lamoitye zot manda ki Ramgoolam inkonpetan version 2 ek so parti pinez (ki pe sous nou disan) inn fer, res ankor 2 an edmi ! Koumadir dizan inn pase ! Zot pann fatige sibir bann imilyasion ek tirani ?

Eski zot disan pa ase bwi pou desann lor koltar avek enn slogan : Lepep Bizin Eleksion, ousoi rann bann pinez-la parey, Bizin sanzman ! ?

Matthew Abrahams
matt.abrahams@yahoo.com
pibliye lor lemauricien 11 Fevriye 2008

2 comments:

morinn said...

hey why not join the mbb to promote your blog?

http://thembb.lightbb.com

it's a mauritian community of bloggers. ;)

Yan said...

Mo pa pou oken parti politik moi. mo ena 1 sel kestion pu pozer.

Kan Misier Paul Berenger ti lor pouvoir, a b ki bon travay koumsa line fer pu moris? Li pa ti kav fini fer moris vine 1 duty-free island sa 2 ans la? Zis 2 3 semaines avan election li gagne pu fer moris vine duty-free island? Ki li ti p fou sa 2 ans la alors?

Morisien pa couyon. Morisien pena choix. Tou minis volers!