Tuesday, January 29, 2008

LALOI EK LORD

Pourtan lapolis ti touni… anfin, preske !

Zot ti ena zis enn semiz ek pantalon ble ek enn sapo.

Me sa iniform-la pa ti sifi pou bann voiyou per ?

Li pa tro korek blam bann lapolis parski laplipar pa ti ni matrak, ni gaz lakrimozenn ek seki ena revolver, zot pa ti ena droi servi li san permisyon lao (koriz moi si mo dan erer).

De lapolis lor sime ki pena zarm, kouma zot pou kapav fer fas 8 voyou ki bien arme ?

Li normal ki bann pov polisye-la ti pe gagn per.

Pa fini !

Ena stasion lapolis pa ti ena ase polisye ek moyin transpor. Kan telefonn zot, souvan zot pe fer bann tiek parsi parla. Sirtou dan asoir…

Byen rar nou trouv lapolis lor laplaz ek dan bann kartie touristik, mem apre plizir atak lor nou bann tourist. Eski ena mank fors polisyer dan Moris ?

Olye ki bann fors spesial pe kas poz ziska ki enn siklonn pase pou zot al ramas bann brans, koup bann pye, etc., ti bizin met zot inpe partou lor sime ek lor laplaz.

Mo anvi kroir ki pena enn plas dan Moris ki lapolis pa kapav ale, me mo pa resi.

Matthew Abrahams
abrahamsbook@gmail.com
pibliye lor lemauricien marji 5 fevriye 2008

PREMYE FEVRIYE - Detrwa kestyon sinp

Li totalman absird ki bann eritye esklavazis bizin pey reparasyon anver bann imin lib ki zame ti esklav dan zot lavi !

Seki bann esklavazis ti fer ti totalman legal dan zot lepok ek zot desandan pena okenn rezon pou santi zot koupab, akoz zordi esklavaz li enn krim.

Mo soutenir ki bann desandan esklavazis, ousoi "bann Blan", kouma Elie Michel appel zot, bizin pa pey enn sou.

Kestyon :

a) Kifer enn retour dan peyi bann anset pa figir dan zot plan konpansasyon ?

b) Avek zot mantalite ek zot lozik, eski zot pa konsider zot fotif ki zot paran pa ti fer nanye pou anpes bolom Ramgoolam komet krim kont bann Sagosyen ? Eski zot, bann nouvo zenerasyon, zot santi zot koupab ek bizin demann bann Sagosyen exkiz pou ki zot pann fer nanyen ? Ousoi nou bizin al demann reparasyon ar bann Olande parski zot inn touy tou dodo dan Moris ? Zot inn exterminn enn ras ki ti inik dan lemond.

c) Touzour dan zot lozik, ki sann-la bizin pey reparasion : bann seki ti aste esklav ousoi bann seki ti vann esklav ?

d) Eski zot konsyan ki bann noir mem ti pe al lasas bann noir avek zot file ek vann zot avek bann blan ?

e) Eski zot konsyan ki William Wilberforce ti milit pou labolisyon esklavaz lor kondisyon ki bann noir vinn kretien ?

f) Eski zot panse ki bann desandan labourer bizin demann reparasyon pou zot anset kinn travay long lerd'tan dan bann karo kann pou bann blan ek gagn enn lapey mizerab ?

g) Eski zot pir lennmi li pa zot prop mantalite : negliz ledikasyon ; tal lame ?

Pou moi enn vre Morisyen li enn dimounn ki pa kominalis, ki pa dir nou kominote 30% dan popilasion Moris alor nou bizin ena enn premye minis kouma nou…

Matthew Abrahams
abrahamsbook@gmail.com
pibliye lor lemauricien samji 2 fevriye