Tuesday, January 29, 2008

LALOI EK LORD

Pourtan lapolis ti touni… anfin, preske !

Zot ti ena zis enn semiz ek pantalon ble ek enn sapo.

Me sa iniform-la pa ti sifi pou bann voiyou per ?

Li pa tro korek blam bann lapolis parski laplipar pa ti ni matrak, ni gaz lakrimozenn ek seki ena revolver, zot pa ti ena droi servi li san permisyon lao (koriz moi si mo dan erer).

De lapolis lor sime ki pena zarm, kouma zot pou kapav fer fas 8 voyou ki bien arme ?

Li normal ki bann pov polisye-la ti pe gagn per.

Pa fini !

Ena stasion lapolis pa ti ena ase polisye ek moyin transpor. Kan telefonn zot, souvan zot pe fer bann tiek parsi parla. Sirtou dan asoir…

Byen rar nou trouv lapolis lor laplaz ek dan bann kartie touristik, mem apre plizir atak lor nou bann tourist. Eski ena mank fors polisyer dan Moris ?

Olye ki bann fors spesial pe kas poz ziska ki enn siklonn pase pou zot al ramas bann brans, koup bann pye, etc., ti bizin met zot inpe partou lor sime ek lor laplaz.

Mo anvi kroir ki pena enn plas dan Moris ki lapolis pa kapav ale, me mo pa resi.

Matthew Abrahams
abrahamsbook@gmail.com
pibliye lor lemauricien marji 5 fevriye 2008

No comments: