Monday, March 10, 2008

12 Mars : Bann Lame Sal

Dan enn sante, pa kone si ena ankor koumsa, parey kouma enn foi Ramgoolam piti ti dir lor enn interview mbc, si pa ti ena bolom Ramgoolam, Moris so destin ti pou diferan. Kouma dir si pa ti ena so papidou, zame Moris ti pou gagn lindepandans.

Me kitfoi Ramgoolam piti ek sa santer-la dan enn sans ti ena rezon. Mo explik moi : Zot dir ki Moris inn gagn lindepandans pasifikman, san okenn lager koumadir bolom Ramgoolam ti enn dezyem Gandhi, me li totalman fos !

Tou le 12 Mars, bann Sagosyen an-dey parski bolom Ramgoolam ti vann zot pou gagn lindepandans, infam ! Mo prefer ti ena disan ti koule, ti ena bann gran rebelyon kot milye ti trouv lamor pou ki kan ariv 12 Mars, mo santi moi fyer mo bann paran pou zot lalit ek non pa santi moi onte vizavi bann Sagosyen parski nou paran ti ferm lizye lor sa krim-la.

Ki dan bann sante patriotik, ki dan bann emisyon lor radio ek lor televizyon, zot pe fer reklam zot "Chacha" (mo pa parante avek li dan okenn sans) kouma dir li mem ki sel boug kinn sal so lame dan fer Moris gagn so lindepandans infam. Bann lezot la kote ?

Matthew Abrahams
abrahamsbook@gmail.com
http://360.yahoo.com/matt.abrahams

pibliye lor DEFIMEDIA le 12 Mars 2008

No comments: