Monday, March 10, 2008

Pou Gaëtan Jacquette - Enn ti sante

Koreksyon enn sante

Amize kreol
me fodre pa abize

Ramase kreol
tansyon dime pena nanye

Pa les toi tante kreol
par bann reklam ipermarse

Aret pran kredi kreol
pou aste touseki truve

Kan fini travay kreol
al direk lakaz

Koz avek to madam kreol
ek kontan to zanfan

Arete anba laboutik kreol
ek wikenn jalsa

Sinon riske absan lindi kreol
to pou perdi to zourne

Al legliz kreol
priye ou bondie

Kan sorti dan legliz kreol
mars dan zezi so sime

Viv dan moralite kreol
sinon riske tonbe

Viv pou dime kreol
zordi pa pou retourne

Amize kreol
me fodre pa abize

Ramase kreol
tansyon dime pena nanye

Matthew Abrahams
abrahamsbook@gmail.com
http://360.yahoo.com/matt.abrahams

No comments: