Friday, April 25, 2008

Komedi PTR

Le 25 Avril, kan mo pe pas dan Plenn Vert, pli presizeman kot "Square Khadafi", monn gagn lokazyon zet enn kudey lor bann bandrol ki bann azan bann politisyen inn mete inpe partu partu.

Ena enn ki monn truv byen komik ki mo anvi partaz avek zot. Li pa enn sirpriz parski mank lintelizans lalyans sosyal li pa nuvo. Ala bann mo ki monn lir :

"MMM dan difé
Bizin enn premié minis kouma Navin"

MMM dan difé : kouma dir MMM ki pe diriz pei
Bizin enn premié minis kouma Navin : abe ki sann-la premye minis ?

Enn lot mesaz osi bufon : MMM dan... lanfer

Kitfwa PTR tro suvan inn amenn rol lopozisyon ek aster-la ki zot o-puvwar, zot ankor pe servi taktik lopozisyon.

Matthew Abrahams
abrahamsbook@gmail.com
http://abrahamsbook.blogspot.com

1 comment:

Bruno said...

Hello, I've added your blog to the Mauritius Blog List